องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

กองคลัง


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวนงเยาว์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0656415877


นางสาวปัณพร เลิศผล
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางสาวอมรรัตน์ พรหมโลก
นักวิชาการคลัง


นางจิราภรณ์ แสงงาม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


-ว่าง-
นักวิชาการพัสดุ


นางศศินันท์ พรมสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุ