องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นางจิริดาพรรณ บุญเกษม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0833642546


นายบุญชอบ ระยับศรี
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวยุพา ประดับพรม
นักทรัพยากรบุคคล


นายธีรวุฒิ พึ่งภพ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางกรรณิการ์ ชูสินธ์
นิติกร


นางชญาภัสนันต์ เสาเวียง
นักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวกัลชณา คิงคำ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางกัลญา สายเมือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวณัฐกฤตา จุลเหลา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวสันต์ นัยนิตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นายปฏิพล กล้าหาญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวเพลินพิศ บางสำรวจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายใบ สนแสน
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ


นายสาคร บัวถา
พนักงานขับรถยนต์


นายอุดร ตามบุญ
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ