องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

 
วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์


วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้าง สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชน เปี่ยมล้นให้บริการ รวมพลังต่อต้านยาเสพติด พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา
 

พันธกิจพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของ กิจกรรมที่มุ่งเน้น ที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์จึงได้กำหนด พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ตำบล
 2. จัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 3. พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง
 4. บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 6. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจโดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเป็นการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมหรือ ขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนำไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ จึงได้ กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

 1. ​การได้รับบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
 2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
 3. การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้
 4. การได้รับสวัสดิการสังคมทั่วถึง
 5. การศึกษาดีมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลสารที่ทันสมัย
 6. ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล
 7. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 9. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 10. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
 11. การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
 12. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566   View : 1168