องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นางธัญภา ยอดใส
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร : 0960158911


นายสมทรัพย์ วรรณทวี
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร : 0868745116


นายกฤษณะ จิตสมัคร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร : 0878714882


นายอาคม มูลสาร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1
เบอร์โทร : 0982066424


นายสิทโท เสาเวียง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2
เบอร์โทร : 0982066424


นายสหัส ผ่านผล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4
เบอร์โทร : 0996132841