องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 9

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   16 ก.พ. 2567 46
คู่มือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   1 ม.ค. 2567 147
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ   1 ก.พ. 2565 14
คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   4 พ.ค. 2564 13