องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสาวนงเยาว์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร : 0656415877


นางจิริดาพรรณ บุญเกษม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0833642546


นางสาวนงเยาว์ ประจำเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0656415877


นางกฤตวรรณ สาทอง
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0821308505


นางสาววรรณ์ลดา อภิรัตน์ธนินทร
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร : 0619290061