องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
 

ข้อมูลทางกายภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ห่างจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร เดิมเป็นสภาตำบลโพธิ์ มีอาณาเขตติดต่อ กับตำบลใกล้เคียง ดังนี้

  • ทิศเหนือ ติดเขตพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย
  • ทิศตะวันออก ติดเขตพื้นที่ตำบลนาคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • ทิศใต้ ติดเขตพื้นที่ตำบลหนองแก้ว และตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ
  • ทิศตะวันตก ติดเขตพื้นที่ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ


ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์มีเนื้อที่ประมาณ 26.40 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มที่ปกคลุมด้วยป่าโปร่งและทุ่งนาสลับกัน ดินในพื้นที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีแหล่งน้ำหลักจากแม่น้ำมูล คลองหัวยสำราญ กุดจาน และกุดอี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญสำหรับการเกษตร รวมถึงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่หัวยสำราญและกุดฮิ


ภูมิอากาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตั้งอยู่ห่างไกลจากทะเลและอยู่ในเขตร้อน ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิในพื้นที่มีค่าต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส และสูงสุดประมาณ 40 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 - 28 องศาเซลเซียส พื้นที่มีสามฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว


ด้านการเมือง/การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ มีเขตการปกครอง ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน ดังนี้
 

หมู่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

เบอร์โทรศัพท์

1

บ้านโพธิ์

นายโสดา แสงเดือน

09-7343-2149

2

บ้านอีลอก

นายสุพิศ ชูชื่น

08-5206-6756

3

บ้านโนนจาน

นางมยุรี คิงคำ

08-2861-7842

4

บ้านโนนหุ่ง

นายสมาน บุญค้ำจุน

06-4142-5517

5

บ้านหนองหว้า

นายเคน นัยนิตย์

08-7872-2677

6

บ้านโนนกอง

นายวสันต์ คำโพธิ์

06-3481-2226

 

วันที่ : 5 มกราคม 2567   View : 2138