องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์

Subdistrict Administrative Organization Pho

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 14

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567
จ้างเหมาจััดสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางการถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายบ้านโนนหุ่ง - โรงเรียนบ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายบ้านโนนหุ่ง - แม่น้ำมูล บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายโนนยาง บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
โครงการปรับปรุงผิวทางลาดยาง โดยวิธี Pavement In - Place Recycling รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.121-001 สายทางบ้านโนนจาน-แม่น้ำมูล หมู่ที่ 3 บ้านโนนจาน ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 2 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายเลียบคลองอีสานเขียว บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 เม.ย. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายเลียบคลองอีสานเขียว บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายหนองบอน(ข้างบ้านหลังสีดำ) บ้านอีลอก หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายโนนชาด - หนองบักดอ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 2567
จ้างปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายหลังโนน บ้านโนนจาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงหินคลุก สายเลียบคลองอีสานเขียว บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2567
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สำนักปลัด) จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้า(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 มี.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มี.ค. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 2567
ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.โพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุกีฬา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 2567
จ้างโครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.โพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.พ. 2567
จ้างพิมพ์ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การเสียภาษี โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ ดูแลรักษาระบบเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2567