หน้าแรก / ผู้บริหาร / บุคลากร / โครงสร้างการบริหาร / สภา อบต. / วิสัยทัศน์ / ข้อมูลหมู่บ้าน

หนังสือพิมพ
สถานีโทรทัศน
กระทรวงต่าง ๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บเพื่อนบ้าน
เว็บ อบต.ศรีสะเกษ


     บุคลากร
      สำนักงานปลัด อบต. / ส่วนการคลัง / ส่วนการศึกษาฯ
   
 
นางสาวชัญญา  แห่งธรรม
 
 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
 
 
 
   
 
นางกฤตวรรณ  สาทอง
 
 
หัวหน้าส่วนโยธา
 
 
 
 
 
นายสุรเดช  คำนนท์
นาธวัฒชัย  รัศมี
 
 
นายช่างโยธา
นายช่างไฟฟ้า