ติดต่อ อบต.โพธิ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น -
งบประมาณประจำปี -
แผนการจัดหาพัสดุ -
แผนดำเนินงาน -
แผนอัตรากำลังพนักงาน -
แผนจัดหาพัสดุ -
ประกาศสอบราคา -
ประกาศประกวดราคา -
สรุปผลการจัดซื้อ-จ้าง -
ข้อมูลรายรับรายจ่าย -
งบแสดงฐานะทางการเงิน -
รายงานการประชุมสภ -
รายงานการประชุม อบต.-
รายงานผลการปฏิบัติงาน -
เอกสารแผ่นพับ -
รายงานความพึงพอใจ -
ข้อบัญญัติ อบต. -
ภาษีท้องถิ่น -หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่าง ๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บเพื่อนบ้าน

หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
สำนักงานปลัด, กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ติดต่อหมายเลข 0-4596-9842
กองคลัง, กองช่าง ติดต่อหมายเลข 0-4596-9827
E-mail : phossk@gmail.com    

   
   

          
 
-
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
      สำนักงานปลัด, กองการศึกษาศาสนาวันธรรม โทร. 0-4596-9842
      กองคลัง, กองช่าง โทร. 0-4596-9827
    งบประมาณ 2562
 
-
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามศาลปู่ตา บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 124.00 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m1-112919.69
 
-
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 0.30 เมตร ยาว 210.00 เมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m1-242749.48
 
-
กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินโดยลงหินคลุก สายบ้านโพธิ์ – โนนหนอง บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 กว้าง 2.50 เมตร ยาว 820.00 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 89 ลูกบาศก์เมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m1-100132.28
 
-
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอิฐ บ้านอีลอก หมู่ที่ 2 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 787.5 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m2-499326.13>
 
-
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางช่วงเชื่อมต่อกับถนนห้วยสำราญ บ้านโนนจาน หมู่ที่ 3 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 207 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m3-209807.63
 
-
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนหุ่ง – น้ำท่วม บ้านโนนหุ่ง หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 430.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m4-490,623.12
 
-
กำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม.เฉลิมกาญจนา – บ้านหนองหว้า บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 5 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m5-499128.18
 
-
กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนกอง – วัดโนนแค (เลียบทางรถไฟ) บ้านโนนกอง หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760 ตารางเมตร (ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)m6-498389.21
    งบประมาณ 2561
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำกุดฮี บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ (20 ธันวาคม 2561)
 
-
กำหนดขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการเปิดทางระบายน้ำ หัวห่อม บ้านโนนจาน ม.3 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 22 มกราคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ำ บ้านโนนจาน ม.3 บ้านโนนหุ่ง ม.4 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ (ลงวันที่ 22 มกราคม 2561)
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อ เก้าอี้พลาสติก ไม่มีพนักพิง ไม่มีที่ท้าวแขน (ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560)
 
-
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถน้ำอเนกประสงค์
 
-
กำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร (ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2560)
 
-
สอบราคาซื้อโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านโนนจาน หมู่ที่ 3
(ราคากลาง) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 
-
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางกระบะ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(ราคากลาง) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 13 มิถุนายน 2559
 
-
สอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางกระบะ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู
(ราคากลาง) (ประกาศ) หมายเหตุ - ไม่มีผู้สอบราคาได้ จึงดำเนินการสอบราคาใหม่
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี PAVEMENT-PLACE RECYLING) ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(ราคากลาง) (แบบ ปร.4) (แบบ ปร.5(ก)) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
(ราคากลาง) (แบบ ปร.4) (แบบ ปร.5(ก)) (ประกาศ)
ประกาศลงวันที่ 15 ธันวาคม 2558
 
-
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และขำระภาษีป้าย
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2559
 
-
กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบ และชำระภาษีบำรุงท้องที่
     ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง วันที่ 30 เมษายน 2559

          
          
          
 


          

Website counter